Lao động

MẪU PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (Số: ……………./PLHĐLĐ)   Hôm nay, ngày …………. tháng …………. năm …………….., Tại…………………………………………. Chúng tôi gồm có: BÊN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG (BÊN A): Địa chỉ:………………………………………………………….…………………………………………………. Điện thoại:………………………………………………………………………………………………………… Fax:………………………………………………………………………………………………………………… Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………….. Tài khoản số:……………………………………………………………………………………………………… Do ông (bà):……………………………….Sinh năm:…………………………………………………… Chức vụ:………………………. làm đại diện.   BÊN NGƯỜI LAO ĐỘNG (BÊN

Độ tuổi lao động được quy định trong bộ luât lao động thế nào?

Độ tuổi lao động được quy định trong bộ luât lao động thế nào? Việc xác định độ tuổi lao động là rất quan trọng bởi để sử dụng...

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Theo Điều 22 Bộ luật lao động 2012, có loại hợp đồng lao động như sau: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; Hợp đồng lao động xác...

Hình thức của hợp đồng lao động

Có hai hình thức hợp đồng lao động là hợp đồng bằng miệng và hợp đồng bằng văn bản- Hợp đồng bằng miệng (bằng lời nói) chỉ áp dụng...

THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THÊ

Thỏa ước lao động tập thể được quy định tại Điều 73 Bộ luật Lao động như sau: “Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận...

NỘI QUY LAO ĐỘNG THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012

  Nội quy lao động có thể được hiểu là  bản quy phạm nội bộ trong những đơn vị doanh nghiệp, quy định về nghĩa vụ, trách nhiệm, kỷ...

Các loại hợp đồng lao động

Mặc dù tham gia vào các quan hệ lao động là việc quên thuộc của tất cả mọi người, nhưng hiểu biết của mọi người về vấn đề này...

Khái quát về hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động có vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế xã hội, đây là hình thức pháp lý chủ yếu nhất để thiết lập...

Chế độ nghỉ thai sản cho nam giới

Ngày 20/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật số 58/2014/QH13- Luật bảo hiểm xã hội (BHXH), thay thế Luật số 71/2006/QH11 khi Luật mới có hiệu lực từ 01/01/2016....

Các loại hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền...

ẤN GỌI MIỄN PHÍ